Album kỷ niệm lớp QT25- Trường Đại học công nghiệp Thực Phẩm Tp. HCM